คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว รัตน์ดา รอดเริงรื่น
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชโรธร ชื่นบุญ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ มาลา
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธนาภรณ์ ขันโท
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชญานนท์ อินหนู
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร ราชวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชมพูนุช ดวงแข
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิภาวดี พลายวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6