กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชระ สุขเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์
ครู คศ.3