กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัชระ สุขเกษม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์
ครู คศ.3