กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางภัสวรรณ กันนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ