กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรีทศพร จันทวงษ์สิงห์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ