กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภาวิณี บัวพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ