กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางภาวิณี บัวพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ