กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์
ครู คศ.1

นางสาวปริศนา อุ่ยอุทิพย์
ครู คศ.2