กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุวรรณ พิทักษ์รักษาเลิศ
ครู คศ.2

นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปริศนา พุ่มพฤกษ์
ครู คศ.3