นักการภารโรง

นายมานิตย์ ริดทะไกร

นางบัวลอย จันทะสี