คณะผู้บริหาร

นายภิญโญ ขาวพราย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา