วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณธรรม  สำนึกในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และก้าวสู่ความเป็นสากล

 

ตะแบก1 copy.gifพันธกิจ 

1.  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

2.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน สู่ความเป็นสากล

 

ตะแบก1 copy.gifเป้าหมาย

 

1.  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชน

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและสามารถ
       ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.  ครูและนักเรียนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญา

       เศรษฐกิจพอเพียง

6.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และพัฒนานักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานสากล