ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม

  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนห้วยพุก  (มัธยม)  ตำบลห้วยพุก  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  มาอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดวังงิ้ว  เมื่อปี  พ.ศ.  2534  โดยมีนายสุทธิพงษ์    บุญกล้า  เป็นผู้บริหาร  และและมีนายทิว   มนุญธรรมเป็นผู้ดูแลสาขา  ปี  พ.ศ.  2536 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก,ข,ค เป็นจำนวนเงิน  17  ล้านบาท  แต่ยังหาที่ในการก่อสร้างไม่ได้  ดังนั้น  นายสำอางค์   แตงเล็กตำแหน่งกำนันประจำตำบลวังงิ้วในขณะนั้นได้ประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และชุมชน  เพื่อจัดหาสถานที่ตั้งโรงเรียนมัธยม  มติที่ประชุมเห็นในการ  นำที่สาธารณประโยชน์  จำนวน  15  ไร่  3  งาน  46  ตารางวา  อยู่ในความดูแลของสภาตำบลวังงิ้ว  และยินดีให้ใช้จัดตั้งสถานที่โรงเรียนได้  ในทางจัดตั้งมีพื้นที่ไม่เพียงพอจึงขอที่  นางมะยมสุวรรณทองจำนวน  1  ไร่  ให้กับทางราชการเพื่อโรงเรียน  เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2535

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้สถาปนาจัดตั้งเมื่อวันที่  3  มีนาคม  2536   เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  คู่ไปกับความรู้  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้เข้าสู่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้นักเรียน  ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องของชาวพุทธ  โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมได้จัดโครงการหลายอย่างเพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  และให้ความร่วมมือกับชุมชนในการให้ยืมเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ  หลายอย่าง  เช่น  การประชุมของคนในชุมชนโดยรอบ  การเลือกตั้งฯลฯ  และโรงเรียนก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากชุมชน  เช่น  เมื่อจัดกิจกรรมต่างๆ    จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง  เช่น  การบริจาคเงินและสิ่งของ  หรือผู้ปกครองทำอาหารมาให้โรงเรียนเพื่อไปแจกนักเรียน